Fabricants de envasos de PVC 60% 70% 80% reciclat 100% reciclable

Envasos de PVC
La resistència del PVC protegeix i, alhora, permet veure el producte per donar-li tot el protagonisme.
A Famore oferim solucions a la seva mida,
dissenys i envasos propis adequats a les seves necessitats.

Avís legal

Protecció de dades personals

Qui és el responsable de la web i el tractament de les dades personals de l’Usuari?

Identitat: Famore (des d’ara el Propietari del Lloc) amb NIF 36909417Y, és el titular del Lloc Web famore.es (en endavant, el Lloc Web).
Domicili social i adreça postal: C/ Balmes 10-12, 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Correu electrònic: info@famore.es

La present Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través del Lloc Web d’Internet que el Propietari del Lloc posa a disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des del Lloc Web.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al Propietari del Lloc per als fins assenyalats.

El Lloc Web pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook o Twitter. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que sigui recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Lloc Web pot allotjar blocs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals el Propietari del Lloc no té cap control.

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, el Propietari del Lloc podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’usuari a l’efecte així ho permeti.

A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de manera anonimitzada o agregada, el Propietari del Lloc podrà registrar l’adreça IP (número d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si ). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?

El Propietari del Lloc tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d’aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

Consultes i sol·licituds de propostes, (RFP) remeses a través del formulari de contacte habilitat a l’efecte.
La participació en blocs, mitjançant comentaris.
Comunicacions electròniques de naturalesa informativa, d’acord amb els seus interessos.

El Propietari del Lloc pot elaborar un perfil comercial, amb base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades amb base a aquest perfil.

En el cas que l’Usuari es registri en el Lloc Web a través de la connexió social, el Propietari del Lloc únicament accedirà a les dades personals de l’Usuari per als quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social que es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. el Propietari del Lloc no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que facin de la informació de l’usuari.

Informació sobre el tractament de dades per a enviament de comunicacions

Les dades empleats, o facilitats, en les comunicacions informatives i / o promocionals són tractades pel Propietari del Lloc per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments professionals del Propietari del Lloc o del seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a l’efecte; i l’elaboració de perfils amb finalitats comercials.

El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a l’efecte.

El criteri de conservació de les dades tindrà base a la manifestació contrària al tractament per part seva. En tot cas, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal o bé a través de correu electrònic indicats més amunt.

Per quant de temps conservarem les dades personals de l’Usuari?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud del usuari o mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’Usuari. En el cas concret de currículum les dades seran conservades per un període màxim de tres anys, excepte indicació en contrari per part de l’interessat.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’Usuari.

A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?

En aquells casos en què l’Usuari sol·liciti, a través del web, propostes de serveis o es remetin currículums, les seves dades seran facilitades a aquelles empreses espanyoles afiliades a la xarxa del propietari del web.

En aquells casos en què la sol·licitud de l’Usuari així ho justifiqui les dades identificatives es poden facilitar a altres entitats afiliades a la xarxa del Propietari del Lloc incloses aquelles situades fora de l’Espai Econòmic Europeu, als mers efectes d’atendre la sol·licitud vinculada al país de destinació.

Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles el Propietari de l’Espai.

Quins són els drets de l’Usuari quan ens facilita les seves dades personals?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si el Propietari de l’Espai tracta dades personals que el concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. el Propietari de l’Espai cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos i per a això dirigir una comunicació mitjançant a l’adreça postal o bé a través de correu electrònic indicats més amunt, amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.

Responsabilitat

Tota persona que accedeixi al Lloc Web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se al compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al Lloc Web, sense que hi hagi obligació de als usuaris, entenent-se com suficient la publicació al Lloc Web.

Des del Lloc Web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit Lloc Web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el Lloc Web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del Lloc Web.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials, formats, dissenys, logotips, textos, imatges, documents i programació, són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del Lloc Web es troben protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial del Lloc Web i els seus continguts sense el permís exprés i per escrit del prestador.